Posted by Pontus | Nyheter från förbundet

Årsmöte i Mälarbåtsförbundet äger rum den 26e november kl 13 i Götas klubblokaler på Långholmen.

Kl 10:30 har M30 Eskadern sitt möte.

 

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och upprättande av röstlängd
 3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 4. Val av två rösträknare
 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelsemedlemmar enligt paragraf 19
 11. Val av revisor enligt paragraf 19.
 12. Val av valnämnd enligt paragraf 19.
 13. Behandling av motioner
 14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut
 15. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande

verksamhetsår

 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutande
Translate »